Đại biểu HDND Huyện 2016 - 2021

100%

Kết quả bầu cử :
Hình ảnh Họ tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị bầu cử
Phạm An 20/09/1962 Nam 5. Xã Phước Sơn
Đổng Bạ 10/10/1951 Nam 7. Xã Phước Hậu
Phạm Văn Binh 08/01/1966 Nam 10. Xã Phước Hải
Đặng Văn Bình 10/10/1963 Nam 2. Thị trấn Phước Dân
Ngô Văn Chánh 09/09/1971 Nam 5. Xã Phước Sơn
Thạch Thị Kim Chung 03/03/1972 Nữ 1. Thị trấn Phước Dân
Huỳnh Ngọc Du 08/02/1973 Nam 8. Xã Phước Thuận
Trần Văn Dũng 07/02/1968 Nam 7. Xã Phước Hậu
Nguyễn Đô 11/11/1965 Nam 9. Xã An Hải
Phạm Hoà 02/05/1972 Nam 1. Thị trấn Phước Dân
Nguyễn Khắc Hoà 21/10/1966 Nam 10. Xã Phước Hải
Đổng Hoàn 16/05/1966 Nam 4. Xã Phước Thái
Phạm Văn Hoàng 15/05/1978 Nam 7. Xã Phước Hậu
Nguyễn Xuân Hùng 01/01/1966 Nam 8. Xã Phước Thuận
Trần Thị Hương 28/11/1976 Nữ 6. Xã Phước Vinh
Võ Đức Khang 16/03/1970 Nam 2. Thị trấn Phước Dân
Nguyễn Lập 10/02/1971 Nam 6. Xã Phước Vinh
Huỳnh Thị Hồng Lê 01/10/1980 Nữ 9. Xã An Hải
Lưu Hoàng Luỹ 18/12/1978 Nam 3. Xã Phước Hữu
Nguyễn Thị Luyện 25/06/1966 Nữ 8. Xã Phước Thuận
Lê Thị Mẫn 26/10/1966 Nữ 1. Thị trấn Phước Dân
Phạm Vũ Kỳ Nguyên 20/11/1984 Nữ 2. Thị trấn Phước Dân
Bạch Văn Nguyên 08/07/1967 Nam 1. Thị trấn Phước Dân
Trần Xuân Phong 11/02/1973 Nam 9. Xã An Hải
Huỳnh Thành Phương 20/11/1981 Nam 4. Xã Phước Thái
Nguyễn Thanh Sang 02/08/1979 Nam 6. Xã Phước Vinh
Nguyễn Thanh Tâm 11/08/1966 Nam 3. Xã Phước Hữu
Phạm Văn Thể 18/10/1979 Nam 3. Xã Phước Hữu
Nguyễn Đức Thuận 27/04/1977 Nam 8. Xã Phước Thuận
Đàng Năng Tom 07/08/1980 Nam 3. Xã Phước Hữu
Lê Xuân Toàn 10/11/1971 Nam 5. Xã Phước Sơn
Phạm Thị Tốt 28/02/1967 Nữ 10. Xã Phước Hải
La Thoại Như Trang 27/09/1979 Nữ 4. Xã Phước Thái
Hồ Trần Vinh 10/12/1963 Nam 3. Xã Phước Hữu

6 người đang online
°