Các cơ quan ngành dọc

100%

+ Kho bạc

+ Toà án

+ Viện kiểm sát

+ Thi hành án

+ Hạt kiểm lâm

+ Bảo hiểm xã hội

+ Trung tâm y tế

+ Trạm thú y

+ Trạm bảo vệ thực vật

+ Trạm thuỷ nông

+ Trung tâm dân số kế hoạch hoá

103 người đang online
°