Hội đồng nhân dân

100%

+ Thường trực Hội đồng nhân dân

+ Ban Kinh tế-Ngân sách

+ Ban Pháp chế

+ Ban Dân tộc

47 người đang online
°