Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện giới thiệu nội dung báo cáo tham luận: “Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua và những giải p

Đăng ngày 06 - 11 - 2020
Lượt xem: 27
100%

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

* Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tạo ra sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận toàn xã hội trong triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và hỗ trợ của các ngành tỉnh và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền từ Huyện đến cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện.

Nhận thức rõ, xây dựng nông thôn mới là những việc làm, hành động cụ thể diễn ra hàng ngày ở cơ sở xã, thôn và từng hộ gia đình, trong mỗi hành vi ứng xử của mỗi người dân sống ở nông thôn. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cần truyền tải và phổ biến đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, nâng cao nhận thức của các tổ chức và người dân; giúp người dân nhận ra điều gì cần thay đổi, điều gì cần thực hiện, giúp người dân lựa chọn được nội dung khả thi nhất để đi đến đích của xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Ngay từ khi đề án xây dựng huyện nông thôn mới được UBND tỉnh phê duyệt. Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã phân công các ban, ngành, đoàn thể huyện tập trung tuyên truyền cho người dân thấy được ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền đã được các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, thông qua các bài trên trang thông tin điện tử huyện, trên hệ thống truyền thanh….

 Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ,đảng viên, nhân dân về xây dựng nông thôn mới còn thông qua các cuộc vận động, phong trào như: cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào thi đua “ cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “ Dân vận khéo”; phong trào  “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; phong trào “ tuổi trẻ Ninh Phước chung tay xây dựng nông thôn mới”,… được tiếp tục quan tâm triển khai ở các cấp, đã tiếp nhận cấp phát hơn 330 sổ tay hướng dẫn  thực hiện bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai   đoạn 2019-2020; thời lượng phát thanh, chuyên mục thông tin trên đài truyền thanh, trang thông tin huyện về các nội dung, thông tin liên quan đến xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm tăng cường…

Công tác tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, băng zôn khẩu hiệu được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện; đồng thời lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ,thể thao, ... Vai trò của truyền thông trong hoạt động tuyên truyền được phát huy, Trung tâm VHTT-TT huyện xây dựng chương trình tuyên truyền “Xây dựng nông thôn mới” vào các buổi trong tuần trên hệt thống truyền thanh huyện.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân theo tinh thần chỉ đạo: “thường xuyên, liên tục, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tuyên truyền, vận động chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, thiết thực, hiệu quả”; vai trò của hệ thống chính trị cơ sở được phát huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; nhiều cán bộ, đảng viên cơ sở đã phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện, đóng góp công sức, tiền của, vận động, tập hợp được quần chúng, nhân dân làm theo.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, huyện đã đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư phát triển sản xuất, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM: Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của cấp trên, đóng góp của doanh nghiệp, người dân để đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn đã xây dựng 100% đường giao thông trục xã, hơn 75% đường trục thôn, khu phố; 100% kênh cấp 1, 80% kênh cấp 2 và 85% kênh cấp 3 được kiên cố hóa; 99% số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia và có 100% trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Các công trình cơ sở hạ tầng được đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả cao, phục vụ kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện lên gần 48,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,44% năm 2011 xuống còn còn 3,69%  năm 2019; môi trường được đảm bảo. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát triển sâu rộng và đến nay toàn huyện có 9/9 xã, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng – an ninh. Đảng bộ và Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng từ huyện đến cơ sở đều được xây dựng trong sạch, vững mạnh. Huyện đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, trong đó có các tiêu chí về quy hoạch: giao thông; thủy lợi; điện; y tế, văn hóa, giáo dục; các tiêu chí về sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội và tiêu chí về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Kết qủa trên đã làm cho đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện ngày thêm khởi sắc và niềm tin của cán bộ, Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền ngày càng được củng cố vững chắc. Với những thành quả đạt được, ngày 16/10/2020, huyện Ninh Phước  đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc:

- Công tác tuyên truyền nông thôn mới tuy được thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả mang lại đôi lúc chưa như mong muốn, còn mang tính phong trào, có lúc có nơi chưa phát huy hết vai trò chủ thể của người dân.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ, còn tư tưởng trông chờ, chưa xác định rõ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Về những giải pháp trong thời gian tới:

- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đặc biệt người đứng đầu phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị về xây dựng NTM.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nhất là nâng cao nhận thức cho người dân ở nông thôn về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng các hình thức tuyên truyền phong phú, phát động các phong trào thi đua gắn với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và phù hợp với từng  cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nhân dân về xây dựng NTM để người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Từ chỗ thụ động, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, người dân phải nhận thức rằng xây dựng NTM là công việc của chính người dân với sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Cuối cùng, kính chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguyễn Thị Phương Ngọc - TP

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...(08/11/2021 5:31 CH)

Công an huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020...(05/01/2021 12:50 CH)

Ủy ban nhân dân huyện tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng...(31/12/2020 12:49 CH)

Tổ chức tuyên truyền lưu động dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân(24/12/2020 12:47 CH)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương(24/09/2020 12:29 CH)

2 người đang online
°