SỐ LIỆU CƠ BẢN HUYỆN NINH PHƯỚC (đến tháng 02/2023)

Nguyễn Đình Thường - VP. HĐND-UBND huyện