Quyết định về việc bổ nhiệm lại bà Thuận Thị Khanh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước Thái