Kế hoạch tuyển dụng công chức xã Phước Hải trong trường hợp đặc biệt thuộc huyện Ninh Phước năm 2022.