Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước triển khai chương trình tín dụng cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản hướng dẫn số 4912/HD-NHCS về nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

Theo đó, được áp dụng đối với địa bàn cấp xã, cấp thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi (DTTS&MN) theo quy định của pháp luật về tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN từng thời kỳ. Đối tượng vay vốn là khách hàng vay vốn là hộ nghèo dân tộc thiểu số, hoặc hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng (đối với hỗ trợ đất ở), 40 triệu đồng (đối với hỗ trợ nhà ở). Đồng thời, cho vay 77,5 triệu đồng/hộ đối với hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận. Đối với cho vay Hỗ trợ đất ở và hỗ trợ nhà ở lãi suất cho vay là 3%/năm; cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo từng thời kỳ (hiện nay là 3,3%/năm). Bên cạnh đó, hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cũng thuộc đối tượng được vay vốn theo Nghị định này, với lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo từng thời kỳ (hiện nay là 3,96%/năm).

 

Quốc Bảo