Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở nuôi tôm CPNT1-Việt Mỹ