Kết quả công tác ủy thác cho vay các chương trình tín dụng thông qua các Hội đoàn thể nhận ủy thác

Thực hiện văn bản liên tịch giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với 04 Tổ chức chính trị - xã hội đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp (Hội nhận ủy thác) về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ đó, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, các Hội nhận ủy thác còn cùng với Trưởng thôn, khu phố trực tiếp tham gia vào việc bình xét cho vay, kiểm tra giám sát hoạt động của các Tổ TK&VV, việc sử dụng vốn của hộ vay; phối hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, áp dụng các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp hộ vay cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, thông qua phương thức ủy thác cho vay, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội nhận ủy thác thường xuyên tiếp xúc với hội viên, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, chất lượng cuộc sống ngày được nâng lên; đồng thời tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào Hội, từ đó góp phần đưa tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Đến 30/11/2020, doanh số cho vay các chương trình tín dụng thông qua các Hội nhận ủy thác năm 2020 là 52.778 trđ, với 392 Tổ TK&VV, với 1.368 lượt hộ vay. Tổng dư nợ ủy thác qua các Hội nhận ủy thác là 517.485 trđ (Chiếm 99,9% tổng dư nợ toàn huyện). Trong đó: Hội PN quản lý là 223.634 trđ (chiếm tỷ lệ 43,2% tổng dư nợ ủy thác), với 7.778 số hộ vay, với 144 Tổ TK&VV; Hội Nông dân quản lý 108.650 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 21% tổng dư nợ ủy thác), với 3.905 số hộ vay, với 74 Tổ TK&VV; Hội Cựu chiến binh quản lý 77.059 triệu đồng (Chiếm tỷ lệ 14,9% tổng dư nợ ủy thác), với 2.868 hộ vay vốn, với 54 Tổ TK&VV và Đoàn Thanh niên quản lý 108.142 triệu đồng (Chiếm 20,9% tổng dư nợ quản lý), với 3.995 hộ vay, với 77 Tổ TK&VV.

Tỷ lệ nợ quá hạn qua ủy thác các Hội đoàn thể là 1.392 trđ, chiếm tỷ lệ 0,27%; Chất lượng hoạt động Tổ TK&VV tổng số Tổ TK&VV là 349. Trong đó có 220 Tổ Tốt; Tổ Khá 99; Tổ TB 26 và Tổ yếu 04 tổ.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng chất lượng và bền vững hơn, công tác ủy thác, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như:

Một là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tham mưu Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội.

Hai là: Tiếp tục tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn, lãi tồn, món vay 3 tháng không hoạt động, tăng số xã, Hội cơ sở, Tổ TK&VV không có nợ quá hạn, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, hệ thống Tổ TK&VV. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc việc họp bình xét cho vay; củng cố, thay thế các Tổ trưởng Tổ TK&VV thiếu nhiệt tình, trách nhiệm, không đủ uy tín, năng lực quản lý.

Ba là: Hội đoàn thể huyện, xã thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng hàng năm. 

Bốn là: Tăng cường công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn một số xã thấp, cần tập trung tuyên truyền đến hộ vay chưa tham gia gửi tiết kiệm, trước hết tập trung vào những tổ có tỷ lệ huy động tiết kiệm đạt thấp, tiến hành họp tổ và trực tiếp đến nhà hộ vay tuyên truyền, vận động hộ vay tham gia; Quan tâm nâng cao chất lượng, hoạt động tại các Điểm giao dịch xã, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho nhân dân đến giao dịch vào ngày cố định hàng tháng.

Năm là: Phối hợp với các cấp Hội, đoàn thể nhận ủy thác hướng dẫn nghiệp vụ quản lý vốn cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để các hộ dân vay vốn đầu tư đồng vốn có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo ở địa phương.