V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã


Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.


tệp đính kèm:  (QDCT 209).pdf