87 người đang online
°

Tăng nguồn vốn ủy thác đầu tư vốn từ Ngân sách huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Đăng ngày 17 - 02 - 2023
Lượt xem: 61
100%

 

Việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy, Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện về triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư. Mô hình tổ chức và phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.


Đến 15/02/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước đã nhận vốn ủy thác từ Ngân sách huyện là 3,687 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,57% trên tổng dư nợ toàn huyện, tăng so với đầu năm 01 tỷ đồng đạt 100% chỉ tiêu giao. Từ đó, Ngân hàng chính sách xã hội huyện cùng với các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các địa phương đã thực hiện tốt việc huy động các nguồn vốn, tổ chức bình xét cho vay công khai; phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế.   

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước tăng cường triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kế hoạch số 37-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 184/KH-UBND và Kế hoạch số 238/KH-UBND của UBND huyện. Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách của địa phương; đồng thời chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng…, phối hợp UBND các xã, thị trấn triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi; quan tâm giúp đỡ hộ vay cách thức sử dụng vốn, phương thức làm ăn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm, nhằm tạo thói quen tiết kiệm của hộ vay.

Tin liên quan

Anh Phi khởi nghiệp trồng rau thủy canh(20/03/2023 7:56 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập huấn cho cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy tháccác xã, thị trấn (28/02/2023 6:46 CH)

Thanh niên lập nghiệp từ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm(20/02/2023 12:36 CH)

UBND huyện tổ chức gặp mặt, tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ(15/02/2023 7:24 SA)

Đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Ninh Phước(14/02/2023 11:22 SA)

Tin mới nhất

Anh Phi khởi nghiệp trồng rau thủy canh(20/03/2023 7:56 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập huấn cho cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy tháccác xã, thị trấn (28/02/2023 6:46 CH)

Thanh niên lập nghiệp từ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm(20/02/2023 12:36 CH)

UBND huyện tổ chức gặp mặt, tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ(15/02/2023 7:24 SA)

Đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Ninh Phước(14/02/2023 11:22 SA)