31 người đang online
°

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách

Đăng ngày 09 - 01 - 2023
Lượt xem: 40
100%

Ngày 04/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân Chính sách xã hội đến năm 2030.

 

        Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 là thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tăng cường nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Trong đó: Thứ nhất là tăng trưởng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bình quân hằng năm khoảng 10%; thứ hai là cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, bền vững, hằng năm tăng dần tỷ trọng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ bảo lãnh.  Đặc biệt là thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được Chính phủ giao và các chương trình tín dụng do các địa phương, các tổ chức, đơn vị giao vốn ủy thác; 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp.

Cùng với đó, phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%/tổng dư nợ. Chiến lược cũng đặt mục tiêu là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội: Hằng năm ngân sách địa phương ủy thác nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác chiếm khoảng 15% - 20% tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của Ngân hàng Chính sách xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức nghề nghiệp, có đầy đủ kỹ năng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu lực hệ thống kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. Xây dựng nền tảng ngân hàng số, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp, hiện đại hóa công tác quản trị điều hành của Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm phục vụ tốt hơn các đối tượng chính sách góp phần thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ và Chiến lược Công nghệ thông tin ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng đến 2030.

Tin liên quan

Vững bước vào Xuân tràn đầy niềm tin và hy vọng(18/01/2023 12:08 CH)

Thông báo công bố công khai Đề án bố trí vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện...(29/12/2022 10:44 SA)

Thông báo công bố công khai Đề án bố trí vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện...(27/12/2022 4:28 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Cửa hàng xăng dầu Phước Đồng(13/12/2022 11:26 SA)

Trên 5.700 món vay được hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số...(09/12/2022 8:18 CH)

Tin mới nhất

Vững bước vào Xuân tràn đầy niềm tin và hy vọng(18/01/2023 12:08 CH)

Thông báo công bố công khai Đề án bố trí vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện...(29/12/2022 10:44 SA)

Thông báo công bố công khai Đề án bố trí vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện...(27/12/2022 4:28 CH)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Cửa hàng xăng dầu Phước Đồng(13/12/2022 11:26 SA)

Trên 5.700 món vay được hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số...(09/12/2022 8:18 CH)